ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มมร ส่วนกลาง : ลงทะเบียนเรียน 2/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ ชั้นปี 1-4 ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษายืน ยันการลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระเงินได้ที่ธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา หรือที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2562
 2.แจ้งเพื่อทราบ:การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยอาจได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ 1 สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว การลงทะเบียนล่าช้า การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 3.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑๑ ค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษา ข้อ ๕๓ กรณีมีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และหรือค่า ธรรมเนียมทางการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการ ศึกษาและหรือค่าธรรมเนียมทางการศึกษา การขอผ่อผันการชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และหรือ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาให้ยื่นขอผ่อนผันต่อคณบดี และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ อนุมัติการขอผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาและหรือค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องไม่ เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษาและไม่ได้รับยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
 4.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม
กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนของการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษานั้นๆ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 5.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
      คู่มือการบันทึกข้อมูลประวัติ สำหรับนักศึกษา
      คู่มือยืนยันการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
      กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103