ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกระดับการศึกษา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2557
 2.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ติดต่อขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๘ หมู่ ๑ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑–๑๑๐๓ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ www.mbu.ac.th
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2557
 3.ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบประเมินการให้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099