ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ภาคปกติ)
วันลงทะเบียนเรียน/ วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพ
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 13 มิถุนายน 2565

วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 14 มิถุนายน 2565

วันเริ่มคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ นับถัดจากวันครบกำหนดชำระ)

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษา
      คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
      คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 075 809 128-9 ต่อ 204
      งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
      กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103