ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา(ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติ ...คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์(รหัส 58-60) ให้ปริ้นท์ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากระบบบริการการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 2.เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา
แจ้งนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา คณะสัมคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ (รหัส 58-60) ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .. วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 3.มมร.ส่วนกลางลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รายวิชาการฝึกประสบการณ์)
นักศึกษาชั้นปี 4 คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยสาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ กำหนดลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2560
 4.แจ้งเพื่อทราบ:การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ หรือ 1 สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 5.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม
กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่มเติม นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนของการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษานั้นๆ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 6.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
 7.แจ้งเพื่อทราบ:กรณีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
กรณีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นความประสงค์และดำเนินเรื่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386