ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
หน่วยงาน มหามกุฏราชวิทยาลัย
   B1
อาคารธรรมสถาน
   B3
อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
   B4
B4
   B5  
อาคารสุชีพปุญญานุภาพ
   B6
อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม
   B7.1  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
   B7.2  
อาคารพระพรหมมุนี
   B7.3
อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
   B7.4  
อาคารสมเด็จพระวันรัต
หน่วยงาน วิทยาเขตอีสาน
   MBUISC1  
สำนักงานวิทยาเขต
   MBUISC2  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร.๙
   MBUISC3  
หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
   MBUISC4  
ศูนย์วิทยบริการสิรินธร
   MBUISC5  
อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
หน่วยงาน วิทยาเขตล้านนา
   MBU1  
สามัคคีวิทยาทาน
   MBU2  
ฟอร์เยสเปอเซ่น
   MBU3  
อาคารเอนกประสงค์(หอสมุด)
   MBU4  
อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์
   ญสส  
อาคารศาสนทายาท (ญสส)
หน่วยงาน วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
   1
หน่วยงาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด
   REC1  
อาคาร1
   REC2  
อาคาร2
   REC3  
อาคาร3 (หลวงปู่ศรี 84 ปี)
   REC4  
อาคาร4 (หลวงปู่ศรี 84 ปี)
   REC5  
อาคารสำนักงานบริหาร
   REC6  
อาคารหอประชุม
   REC7  
อาคารพระราชธรรมนุวัตร
   REC8  
อาคารห้องสมุด
   REC9  
อาคารสโมสรนักศึกษา
   SRN1  
อาคารสำนักงานและอาคารเรียน สร
   SRN2  
อาคารห้องสมุด สร
   SSK1  
อาคารราชณ์นฤมิตร ศก
   SSK2  
อาคารสำนักงาน ศก
   SSK3  
อาคารพระราชญาณโสภณ ศก
หน่วยงาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง
   SLC 1  
อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
   SLC 2  
อาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
   SLC 3  
อาคาร พระธรรมวราลังการ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
   SLC 4  
อาคารสำนักงานบัญฑิตศึกษา
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาศรีสะเกษ (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
   bsk1  
อาคารราชฎณ์นฤมิตร
   bsk2  
อาคารสำนักงาน
   bsk3  
อาคารพระราชญาณโสภณ
หน่วยงาน ห้องเรียนสุรินทร์ (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
   bsr1  
อาคารสำนักงานและอาคารเรียน
   lib
อาคารห้องสมุด
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาชุมแพ (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
   MBUCP1  
อาคาร1
   MBUCP2  
อาคาร2
   MBUCP3
อาคารสารสนเทศ
   MBUCP4
โรงอาหาร
หน่วยงาน ศุนย์การศึกษาหนองบัวลำภู (วิทยาเขตอีสาน)
   MUBNB1  
อาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (วิทยาเขตอีสาน)
   MBUUB1  
อาคารเรียน 1
   MBUUB2  
อาคารเรียน 2 (หอสมุด)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  กองบริการการศึกษา มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328