ตารางการใช้ห้อง
 หน่วยงาน มหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  25/12/2560 - 31/12/2560 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L11 = ปริญญาตรี ปกติ
L12 = ปริญญาตรี พิเศษ
L13 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L14 = ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ
L31 = ปริญญาโท ปกติ
L32 = ปริญญาโท พิเศษ
L33 = ปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (2)
L41 = ปริญญาเอก ปกติ
L42 = ปริญญาเอก พิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1097 -1098
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โทรศัพท์ 091-163-8328
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตสิรินธร โทรศัพท์ 034-879743, 08-1562-8006
  กองบริการการศึกษา มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103