ตารางการใช้ห้อง
 หน่วยงาน วิทยาเขตอีสาน สำนักงานวิทยาเขต
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  18/3/2561 - 24/3/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  SO1076
(3) 1,
L11
   SO1061
(3) 1,
L11
 
  SO1076
(3) 2,
L11
   SO1061
(3) 2,
L11
 
  GE3003
(3) 10,
L11
   ED1008
(3) 1,
L11
 
  GE3003
(3) 8,
L11
   ED1008
(3) 3,
L11
 
อังคาร  SO1072
(3) 1,
L11
   BU5010
(3) 3,
L11
 
  SO1072
(3) 2,
L11
   BU5010
(3) 4,
L11
 
  GE2001
(3) 10,
L11
   GE3001
(3) 10,
L11
 
  GE2001
(3) 8,
L11
   GE3001
(3) 8,
L11
 
พุธ  SO1055
(3) 1,
L11
   SO1067
(3) 1,
L11
 
  SO1055
(3) 2,
L11
   SO1067
(3) 2,
L11
 
  BU5005
(3) 10,
L11
   BU5002
(3) 10,
L11
 
  BU5005
(3) 8,
L11
   BU5002
(3) 8,
L11
 
พฤหัสบดี  ED1056
(3) 1,
L11
      
  ED1056
(3) 3,
L11
      
 
ศุกร์
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L11 = ปริญญาตรี ปกติ
L12 = ปริญญาตรี พิเศษ
L13 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L14 = ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ
L31 = ปริญญาโท ปกติ
L32 = ปริญญาโท พิเศษ
L41 = ปริญญาเอก ปกติ
L42 = ปริญญาเอก พิเศษ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-518364 ต่อ 128