ตารางการใช้ห้อง
 หน่วยงาน วิทยาเขตอีสาน หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  18/12/2560 - 24/12/2560 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
           
 
อังคาร
 
           
พุธ      BU5008
(3) 1,
L11
  
      BU5008
(3) 7,
L11
  
พฤหัสบดี      GE3005
(3) 7,
L11
   
      GE3005
(3) 8,
L11
   
      GE3005
(3) 9,
L11
   
 
ศุกร์
 
           
เสาร์ HU2004
(3) 1,
EXAM
 BU5003
(3) 1,
EXAM
HU2008
(3) 1,
EXAM
 
 HU2011
(3) 1,
EXAM
 BU5010
(3) 1,
EXAM
HU2017
(3) 1,
EXAM
 
 SO2005
(3) 1,
EXAM
 HU2012
(3) 3,
EXAM
SO2013
(3) 1,
EXAM
 
 SO2019
(3) 1,
EXAM
 HU2018
(3) 1,
EXAM
SO2029
(3) 1,
EXAM
 
อาทิตย์ HU2019
(3) 1,
EXAM
 HU2014
(3) 3,
EXAM
HU2013
(3) 1,
EXAM
 
 HU2020
(3) 3,
EXAM
 HU2033
(3) 1,
EXAM
HU2034
(2) 1,
EXAM
 
 SO2014
(3) 1,
EXAM
 SO2006
(3) 1,
EXAM
SO2021
(3) 1,
EXAM
 
 SO2032
(3) 1,
EXAM
 SO2012
(3) 1,
EXAM
SO2040
(2) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L11 = ปริญญาตรี ปกติ
L12 = ปริญญาตรี พิเศษ
L13 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L14 = ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ
L31 = ปริญญาโท ปกติ
L32 = ปริญญาโท พิเศษ
L41 = ปริญญาเอก ปกติ
L42 = ปริญญาเอก พิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ธ.ค. 256008:30-11:30สอบปลายภาค
HU2019 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256008:30-11:30สอบปลายภาค
HU2020 : ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน หมุ่ 3
24 ธ.ค. 256008:30-11:30สอบปลายภาค
SO2014 : นโยบายต่างประเทศของไทย หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256008:30-11:30สอบปลายภาค
SO2032 : ปัญหาทางการเมืองของไทย หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256012:30-15:30สอบปลายภาค
HU2014 : ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ หมุ่ 3
24 ธ.ค. 256012:30-15:30สอบปลายภาค
HU2033 : การสัมมนาภาษาอังกฤษ หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256012:30-15:30สอบปลายภาค
SO2006 : รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256012:30-15:30สอบปลายภาค
SO2012 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256015:30-18:30สอบปลายภาค
HU2013 : ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ หมุ่ 1
24 ธ.ค. 256015:30-18:30สอบปลายภาค
HU2034 : การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ หมุ่ 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386